Sen a choroby

AUTOR: admin

PUBLIKACJA: 04 lutego 2019

Ostatnie lata przynios?y wyra?ny wzrost doniesie? naukowych na temat snu i jego funkcji.
Sen gra znacznie wa?niejsz? rol? w naszym ?yciu ni? my?limy. Ostatnie odkrycie naukowcw z
Perelman School of Medicine z Uniwerystetu Pensylwanii dowodzi powi?zania mi?dzy
uk?adem immunologicznym a potrzeb? g??bokiego snu. Odkrycia dokonana badaj?c muszki owocowe. Wykryto pojedynczy gen - NEMURI, ktry zwi?ksza zapotrzebowanie na sen. Okazuje si?, ?e bia?ko NEMURI spe?nia jednocze?nie funkcj? przeciwbakteryjn? oraz zwi?ksza potrzeb? g??bokiego snu. Aktywno?? tego genu i kodowanego przez nie bia?ka zwi?ksza?a prze?ywalno?? muszek owocowych w trakcie infekcji. Natomiast brak tego genu powodowa? nie tylko wi?ksza ?miertelno?? w?rd  muszek, ale rwnie? sprawia?, ?e muszki ?atwiej wybudza?y si? ze snu i mia?y mniejsze zapotrzebowanie na sen podczas infekcji lub po deprywacji snu.
 
Podsumowuj?c - sen jest nie tylko wa?ny dla codziennej regeneracji ale jest rwnie? konieczny dla prawid?owej ochrony przed patogenami.
 

?rd?o: https://neurosciencenews.com/genetics-sickness-sleep-10676/

PDF
Drukuj
Email

Napisz komentarz

Kod antysapmowy Odśwież